شرکت بهره برداری و تأمین هتل‌ های رکسان

ایـن شـرکت به عنـوان اپراتـور هتلـداری بـا ثبـت برنـد گـروه هتل هـای بین المللـی رکسـان در داخـل و خـارج از کشـور، بـا تدویـن ضوابـط و دسـتورالعمل های بهــــره برداری و تجهیـــــز هتـــل های 5 ستـــــاره، 4 ستـــــاره و بوتیـــک هتــــل ها در سطـــــح بین المللــی، بــه ارائــه خدمــات مربــوط بــه مدیریــت و بهره بــرداری، افزایــش ضــــــریب اشـــــغال و افزایــش فـروش، تامیـــن منـــابع و ارائـه خدمـــات مشـاوره در حـوزه تجهیـز و راه انـدازی هتل هـا می پـردازد. 

  1. تأمیـن و تجهیـز؛ بـا بهره گیـری از برتریـن مدل هـای موجـود زنجیـرهای تامیـن و متناسـب بـا نیازمندی هـا و الزامـات هتل هــا و مجموعه هــای پذیرایــی

  2. تامین تجهیزات پیش از راه اندازی هتل ها و مجموعه های گردشگری

  3. تامین مواد و اقالم مصرفی هتلی یا مجموعه های پذیرایی

  4. بهره بـرداری؛ امکانسـنجی اسـتاندارد بـرای مکان یابـی هتل هـا، تعییـن نـوع و سـطح هتـل براسـاس جامعـه هـدف، تهیــه طــرح توجیــه اقتصــادی بــرای راه انــدازی هتــل، ارائــه خدمــات مشــاوره بــرای تعییــن فضاهــای هتــل و ارتبــاط آنهـا بـا هـم از جملـه آشـپزخانه، انبارهـا، اتاق هـا، فضاهـای عمومـی، فضاهـای ورزشـی و… در فـاز 1 و 2 معمـاری

  5. راه اندازی آزمایشی (preopening)

  6. بهره برداری بلندمدت (دوره ۵ تا 7 ساله و یا دوره 20 ساله)

  7. فراخوان و جذب نیروی انسانی (دارای شرایط احراز و آموزش)

وبسایت شرکت بهره برداری و تأمین هتل‌ های رکسان