شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات

از مهـمتــرین زمینــه هـای فـعـالیـــت ایـن شـــرکت، توسعـــه زیرسـاخت هــای گردشـگـری بوده و بـا ورود بــه حوزه هـایــی چون مشــارکت ، احـداث و بهره بـرداری از انـواع مجموعه هـای خدمـات رفاهــی شـهری و بین راهــی، هتل هـا، هتـل آپارتمــان، دهکده هـــای گردشـــگری و جایگاه هــــای ســــوخت تـلاش میکنــد تـــا نوعـی متفـاوت و بهینـه از خدمـات گــردشگــــری مــوردنیــــاز مســافران در کشــــور را بـــه آنها ارائـه نمایـد.

در حـال حاضـــر اصلی تــریــن پـروژه پـارس زیگـورات، احداث مرکـــز تجـــاری زیگــورات سنتـــر و هتــــل پنج ستـــاره رکســــان سیــرجان میباشـد.