شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات

مشــــارکت، احــــداث و بــهــــره برداری از انــواع مجتمع های خدمـات رفـاهی و گردشـگری شهری و بیــــن راهـــــی، هتـــل ها و هتــــــل آپارتمــــان ها و دهکده های گردشـگری از فعالیت های اصلی این شـرکت اسـت. هم اکنون آریــا زیگورات مالکیـت هتل هـــای ۵ و ۴ سـتـــاره رکســــان و رمیــــس فــرودگـــاه بیـــن الملـــلی امـام خمینی (ره) را در اختیــــار دارد. هتل هـای بین المللـی فرودگاهـی امـام خمینـی (ره) به عنـوان اولــــین و تنهـا بـازوی اجرایـی در راسـتای سیاسـت های کلان کشـور بـه جهـت تکریـم مسـافران ورودی و خروجـی شـهر فرودگاهـی امـام خمینـی (ره) از ابتـدای سـال 1394 بـا ارائـه خدمـات خـاص و منطبـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی آغـاز بـه کار کـرده اسـت.

وبسایت شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات