شـركت زیـر سـاخت و توسـعه سـرمایه گذاری مهـر و مـاه

فعالیت های ایــن شــركت، در زمینه سرمایه گذاری، طــراحـــی، ســـاخــت و مشــــاركت در احـــداث هتــــل، مجتمع هــای خدماتی پذیرایـی بیـن راهی و مرزی در مسـیـــر زائـریـــن و حمـــل و نـقــل مســـافـــران در كنـــار مشـاركت در سـایه پروژه های اقتصــادی اسـت. در حـال حاضـــر اصلی تــریــن پـروژه مهـر و مـاه، احـداث هتـــل نجــف اشـرف بـا زیربنـای 20077 مترمربـع اسـت.