سـرمایه گذاری، ساخت و مرمت اماکن تاریخـــی و فرهــنگی

سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری و ابنیۀ تاریخی یکی از مهمترین اهداف سمگا است. در همین راستا شرکت با تأسیس و مشارکت با شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف « طراحی و معماری، پیمانکاری و بهره برداری » جهت ایجاد ارزش افزوده و تسریع در احداث پروژه‌های خود اقدام می‌نماید تا علاوه برتکمیل زنجیره خدمات ساختمانی، قادر به ارائه اینگونه از خدمات به شرکت‌های خارج از گروه نیز باشد.

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ( سهامی عام )

ایـن شـرکت در سـال 1395 تبدیـل بـه شـرکت …

مؤسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

ایـن موسسـه بـا هـدف ایجـاد یک بدنه…

شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر

این شرکت مامــوریت دارد ضمن بـــرآورده کــردن…