شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر

این شرکت مامــوریت دارد ضمن بـــرآورده کــردن نیـازهــای عمـــرانی هلــدینگ گردشگـــری سمـگا، حضــوری فـعــال در صـنــعت ســـاختــــمان کشــــور داشـتـــه بــاشــد. در ایــن راسـتـــا احــداث مــراکـــز تـــفریـــحی و گردشگـــری، هتلهـــا، مراکــــز اداری، تجــاری، پــروژه های راه و تــرابری، آب، تاسیسـات، نفـت و گاز، مرمـت بناهـای تاریخـی و مجتمع هـای خــدمــــاتی بیـــــن راهی در اولـــویـــت فعالیت هــای ســاختمانی ایــن شــرکت قــرار دارد. شــرکت تندیــس تجــارت باختــر بــا اجــرای پروژه هـای بـزرگ و مطرحـی در حـوزه سـازه های تجـاری و اداری و میـراث فرهنگـی، کارنامـه درخشـانی از خـود به جـای گذاشـته اسـت کـه از بیـن آنهـا می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد :

در تهـران : «پـروژه اداری – تجـاری و پارکینـگ مکانیـزه فرهنـگ ۲» ،«پـروژه اداری تجـاری حسـن سـیف»، «پـروژه اداری تجـاری وزرا ۲»«پـروژه اداری و تجاری نگین افق نیایش»
در سیرجان : مجموعه های اقامتی، اداری، تجاری، تفریحی و مسکونی
در شهر بافت : «مجموعه گردشگری بافت»
در کرمان : «مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان»
در مشهد : «پروژه مجتمع اداری تجاری نیلوفر بانک گردشگری»
و اجــرای پروژه هــای ســرزمین ایرانیــان (آیلنــد) : «پــروژه احــداث دریاچــه تفریحــی ورزشــی»، «پــروژه احــداث دهانــه
پــل، رمــپ، عملیــات خاکــی و آســفالت»، «پــروژه انتقــال خــط لولــه آب بــه طــول ۱۷ کیلومتــر» و «پــروژه آماده ســازی۷۸ هکتــاری»

وبسایت شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر