مؤسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

ایـن موسسـه بـا هـدف ایجـاد یک بدنه کارشناسـی زبــــده بـــرای ارائـــــه خدمات مشـــــاوره بـــه مراجـــع کارفرمایـی مرتبط، تهیــه طرح هــای بزرگ مقیــاس در ســطوح ملــی و منطقــه ای ماننــد طرح هــای کالبــدی، انجــام خدمــات پژوهشــی و فعالیـت در حـوزه نشـر دانـش شهرسـازی، طراحـی شهــری و معمـــاری و… در ســـال 1369 تاسیـــس شـده اسـت. شــاخصترین فعالیتهــای حرفــه ای ایــن موسســه، نشـــر دانـــش و تهیــــه بیــش از یکصــــد عنــــوان کتــــاب مرتبــط بــا موضــوع فعالیت هــای خــود اســت.

نمونهای از فعالیتهای سالهای اخیر این مرکز شامل:

طــــرح توســـعه و عـمــــران ( جامع ) شهر مریــــوان.
طراحی بـــرج تجــــاری – اداری وزرا.
ایجــاد سایت موزه ســــیراف – تدوین الگوی طراحی شهــــری مسیرهای گردشگری.
طراحی مجموعه تجاری – اداری سیـــــرجان.
طراحی مجموعه بین راهـــی بافت.
طراحی داخلی هتل سیـــــرجان.
و…

وبسایت مؤسسه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران