شرکت سرمایه گذاری لقمان

موضــوع فعالیــت اصلــی ایــن شــرکت، ســرمایه گذاری در ســهام، سهم الشــرکه، واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق هــا یــا دیگــر اوراق بهــادار دارای حــق رای شــرکت ها و موسســات یــا صندوق هــای ســرمایه گذاری اســت. ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلــزات گرانبهــا، گواهــی ســپردهی بانکــی و ســپرده های ســرمایه گذاری نــزد بانکهــا و مؤسســات مالــی اعتبـاری مجـاز و غیـره از دیگـر حوزه هـای فعالیـت ایـن شـرکت اسـت کـه بـا نمـاد “ولقمـان” در بـازار سـرمایه حضـور دارد.

وبسایت شرکت سرمایه گذاری لقمان