شرکت لیزینگ گردشگری

ایـن شـرکت یکـی از پیشـگامان صنعـت لیزینـگ بخـش خصوصـی و در زمـره نخسـتین شـرکتهای لیزینـگ در کشـور اسـت کـه موفـق بـه اخـذ مجـوز رسـمی فعالیـت از بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران شـده اسـت. موضـوع اصلـی فعالیـت شـرکت لیزینـگ طبـق اساسـنامه مـورد تاییـد بانـک مرکـزی، تأمیـن مالـی مشـتری از طریـق تهیـه کالا اعـم از منقـول و غیرمنقـول توسـط شـرکت لیزینـگ و واگـذاری آن بـه مشـتری در قالـب یکـی از قراردادهـای اجـاره بـه شـرط تملیـک و فـروش اقسـاطی اسـت.

وبسایت شرکت لیزینگ گردشگری